close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان و لاین سلولVero اپی¬تلیالی کلیه
loading...

دانلود فایل های آموزشی

پایان نامه بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان و لاین سلولVero اپی¬تلیالی کلیه ۲-۱-۲- مکانیسم سلولی و مولکولی ایجاد سرطان پستان………………………………………………………………..۱۱ ۲-۱-۲-۱- پروتوانکوژن­ها و انکوژن­ها…………………………………………………………………………………………۱۱…

aaaa بازدید : 10 چهارشنبه 25 مهر 1397 نظرات ()

پایان نامه بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان و لاین سلولVero اپی¬تلیالی کلیه

۲-۱-۲- مکانیسم سلولی و مولکولی ایجاد سرطان پستان………………………………………………………………..۱۱

۲-۱-۲-۱- پروتوانکوژن­ها و انکوژن­ها…………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-۲-۲- ژن­های سرکوب کننده تومور………………………………………………………………………………………۱۲

 

۲-۱-۳- علل و عوامل موثر در ایجاد سرطان پستان………………………………………………………………………..۱۳

۲-۱-۳-۱- علل و عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۱-۳-۱-۱- ارتباط سن با زیست شناسی سرطان…………………………………………………………………………۱۴

۲-۱-۳-۱-۲- بافت چربی…………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱-۳-۱-۳- استروژن و پروژسترون…………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱-۳-۱-۴- گیرنده­های استروژنی و پروژسترونی………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱-۳-۱-۵- هورمون پرولاکتین…………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۱-۳-۱-۶- هورمون رشد شبه انسولین (Insulin Like Growgh Factor)……………………………………..16

۲-۱-۳-۱-۷- هورمون Vascular Endothelial Growgh Factor (VEGF)……………………………………..17

۲-۱-۳-۱-۸- ارتباط نژادهای مختلف با سرطان پستان……………………………………………………………………۱۷

۲-۱-۳-۲- علل و عوامل ژنتیکی…………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۱-۴- روش­های درمانی سرطان پستان………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۱-۴-۱- پرتو درمانی………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۱-۴-۲- درمان­های دارویی……………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۲- سرطان سلول کلیه (Renal Cell Carcinoma RCC)……………………………………………………………..23

 

۲-۲-۱- تعریف، شیوع در جهان و شیوع در ایران………………………………………………………………………….۲۳

۲-۲-۲- مکانیسم سلولی و مولکولی ایجاد سرطان کلیه…………………………………………………………………..۲۵

۲-۲-۲-۱- انکوژن­ها………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۲-۲-۲- ژن­های ترمیم کننده……………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۲-۲-۳- ژن­های مهارکننده تومور……………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۲-۲-۴- مرگ برنامه­ریزی شده (آپوپتوزیس)……………………………………………………………………………..۲۹

۲-۲-۳- علل و عوامل موثر در ایجاد سرطان کلیه…………………………………………………………………………..۳۰

۲-۲-۳-۱- علل و عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۳-۱-۱- هورمون Vascular Endothelial Growgh Factor (VEGF)……………………………………..30

۲-۲-۳-۲- علل و عوامل ژنتیکی…………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۴- روش­های درمانی سرطان کلیه…………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۲-۵- استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان کلیه…………………………………………………………………۳۱

۲-۲-۵-۱- ارتباط مصرف میوه و سبزی با سرطان کلیه…………………………………………………………………..۳۱

۲-۲-۵-۲- ارتباط عصاره الکلی سیاهدانه با لاین سلولی ACHN سرطان کلیه…………………………………..۳۲

۲-۳- لاین سلولی MCF7…………………………………………………………………………………………………………..32

۲-۴- لاین سلولی Vero……………………………………………………………………………………………………………..33

۲-۱-۳- افتیمون Cuscuta Pentagona………………………………………………………………………………………………………..35

 

۲-۱-۳- قارچ گانودرماGanoderma Lucidum …………………………………………………………………………….36

۳-۱- برنامه­های پیشبینی شده مطالعاتی…………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۲- ابزارها و مواد مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………۴۳

۳-۲-۱- ابزارها………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۳-۲-۲-لاین سلولی و مواد مصرفی………………………………………………………………………………………………۴۳

۳-۳- گروه بندی………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۳-۴- برنامه اجرایی و سنجش……………………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۴-۱- طریقه تهیه عصاره گیاه افتیمون و قارچ گانودرما………………………………………………………………..۵۰

۳-۴-۲- برنامه اجرایی و سنجش­ها………………………………………………………………………………………………۵۱

۳-۴-۲-۱- پاساژ لاین سلولی………………………………………………………………………………………………………۵۱

۳-۴-۲-۲- انجماد لاین سلولی…………………………………………………………………………………………………….۵۲

۳-۴-۲-۲-۱- روش کار……………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۳-۴-۲-۲-۲- ذوب لاین سلولی منجمد……………………………………………………………………………………….۵۴

۳-۴-۲-۳- شمارش سلولی…………………………………………………………………………………………………………۵۵

 

۳-۴-۲-۴- تست MTT……………………………………………………………………………………………………………..56

۳-۴-۲-۴-۱- مراحل انجام MTT………………………………………………………………………………………………..58

۴-۱- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان…………………………………………………………۶۲

۴-۲- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه…………………………………………………………..۶۴

۴-۳- اثر عصاره قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان……………………………………………….۶۶

۴-۴- اثر عصاره قارچ گانودرما بر لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه………………………………………………….۶۸

۵-۱- بحث………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۵-۱-۱- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلول­های MCF7 و Vero………………………………………………………..71

۵-۱-۱-۱- شواهد موافق با این یافته­ها…………………………………………………………………………………………۷۱

۵-۱-۱-۲- مکانیسم پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………..۷۱

۵-۱-۱-۳-۱- شواهد موافق با این یافته­ها……………………………………………………………………………………..۷۲

۵-۱-۲- اثر قارچ گانودرما بر لاین سلول­های MCF7 و Vero…………………………………………………………73

۵-۱-۲-۱- شواهد موافق با این یافته­ها…………………………………………………………………………………………۷۳

۵-۱-۲-۲- مکانیسم پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………..۷۴

۵-۱-۲-۳-۱- شواهد موافق با این یافته­ها……………………………………………………………………………………..۷۵

۵-۱-۲-۳-۲- مکانیسم پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………۷۵

۵-۲- نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۵-۳- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………۸۱

چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۲-۱- نمونه­هایی از ژن­های انکوژن­ها………………………………………………………………………………….۲۷

جدول ۲-۲- فهرست سندرم­های سرطان­های وراثتی کلیه………………………………………………………………..۲۷

جدول ۲-۳- نمونه­­هایی از ژن­های مهار کننده تومور ……………………………………………………………………..۲۹

جدول ۲-۴- DND Typing لاین سلولی MCF7…………………………………………………………………………..33

جدول ۲-۵- DND Typing لاین سلولی Vero…………………………………………………………………………….34

جدول ۴-۱- درصد زنده­مانی لاین سلولی MCF7 در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره افتیمون در محیط کشت سلولی…………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

جدول۴-۲– درصد زنده مانی لاین سلولی Vero در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره افتیمون در محیط کشت سلولی…………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

جدول۴-۳– درصد زنده مانی لاین سلولی MCF7 در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره قارچ گانودرما در محیط کشت سلولی………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

جدول۴- ۴– درصد زنده مانی لاین سلولی Vero در مواجهه با غلظت­های مختلف عصاره قارچ گانودرما در محیط کشت سلولی………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

 

 

 

 

 

نمودار ۴-۱- اثر عصاره افتیمون بر زنده مانی لاین سلولی MCF7……………………………………………………62

نمودار ۴-۲- اثر عصاره افتیمون بر زنده مانی لاین سلولی Vero………………………………………………………64

نمودار ۴-۳- اثر عصاره قارچ گانودرما بر زنده مانی لاین سلولی MCF7…………………………………………..66

نمودار ۴-۴- اثر عصاره قارچ گانودرما بر زنده مانی لاین سلولی Vero……………………………………………..68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۲-۱ چرخه سلولی……………………………………………………………………………………………………………..۱۰

شکل ۲-۲ میزان شیوع سرطان تک گیر پستان………………………………………………………………………………..۱۳

شکل ۲-۳ آتاکسی تلانژکتازی………………………………………………………………………………………………………۱۸

شکل ۲-۴ جایگاه ژن­های BRAC1 و BRAC2……………………………………………………………………………..19

شکل ۲-۵ پروتئین P53………………………………………………………………………………………………………………20

شکل ۲-۶ سرطان التهابی پستان……………………………………………………………………………………………………۲۱

شکل ۲-۷ لاین سلولی MCF7…………………………………………………………………………………………………….33

شکل ۲-۸ لاین سلولی Vero……………………………………………………………………………………………………….34

شکل ۲-۹ افتیمون Cuscuta pentagona……………………………………………………………………………………….36

شکل ۲-۱۰ قارچ گانودرما Ganoderma Lucidum………………………………………………………………………..37

شکل ۳-۱ میکروسکوپ معکوس و هود لامینار کلاس ۲…………………………………………………………………۴۴

شکل ۳-۲ انکوباتور……………………………………………………………………………………………………………………۴۵

شکل ۳-۳ محیط کشت و سرم……………………………………………………………………………………………………..۴۶

شکل ۳-۴ الایزاریدر و کرایوویال…………………………………………………………………………………………………۴۷

شکل ۳-۵ تانک نیتروژن و سانتریوفوژ…………………………………………………………………………………………..۴۸

شکل ۳-۶ پلیت ۹۶ خانه…………………………………………………………………………………………………………….۴۹

شکل ۳-۷ پاساژ سلولی……………………………………………………………………………………………………………….۵۲

شکل ۳-۸ انجماد سلولی……………………………………………………………………………………………………………..۵۳

شکل ۳-۹ لام نئوبار……………………………………………………………………………………………………………………۵۶

شکل ۳-۱۰ تبدیل MTT فورمازان………………………………………………………………………………………………..۵۷

شکل ۲-۱۱ ریختن عصاره بر روی سلول­ها……………………………………………………………………………………۵۸

شکل ۳-۱۲ ریختن رنگ MTT و ایجاد واکنش……………………………………………………………………………..۵۹

شکل ۵-۲ مکانیسم احتمالی اثرات گانودریک اسید و ترینوئید بر لاین سلول های MCF7 و Vero………74

شکل ۵-۳ مکانیسم احتمالی اثر قارچ گانودرما بر تکثیر سلولی…………………………………………………………۷۶

 

دانلود متن کامل پایان نامه :

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان و لاین سلولVero اپی¬تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی

 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 76
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 7
 • بازدید امروز : 27
 • باردید دیروز : 10
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 64
 • بازدید ماه : 139
 • بازدید سال : 139
 • بازدید کلی : 1,661