close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه ارشد:تعيين و شناسایی معیارهای بخش بندی بازار خودرو براساس انتظارات کیفی مصرف ...
loading...

دانلود فایل های آموزشی

  1-2  مسئله تحقیق……………………………. 5 1-4  اهداف تحقيق……………………………. 8 1-5  مدل و متغيرهاي تحقيق……………………. 8 1-6  سوالات تحقيق……………………………. 12 1-7  فرضيه هاي تحقيق……………………………

دانلود پایان نامه ارشد:تعيين و شناسایی معیارهای بخش بندی بازار خودرو براساس انتظارات کیفی مصرف ...

aaaa بازدید : 8 چهارشنبه 21 تير 1396 نظرات ()

 

1-2  مسئله تحقیق……………………………. 5

1-4  اهداف تحقيق……………………………. 8

1-5  مدل و متغيرهاي تحقيق……………………. 8

1-6  سوالات تحقيق……………………………. 12

1-7  فرضيه هاي تحقيق………………………… 12

1-8  پيشينه تحقيق…………………………… 13

1-9  قلمرو تحقيق……………………………. 22

1-10  نوع تحقيق…………………………….. 22

1-11  روش و ابزار گردآوري داده ها…………….. 22

1-12  جامعه و نمونه آماري……………………. 22

1-13  روش تلخيص، توصيف داده ها و آزمون فرضيات….. 23

1-14  تعريف عملياتي متغيرها………………….. 24

2ـ1  مقدمه…………………………………. 26

2ـ2  بخش بندی بازار…………………………. 27

2ـ2ـ1  تعیین بازار مورد هدف………………….. 31

2ـ3  مفاهیم بخش بندی………………………… 33

2ـ4  مزایای بخش بندی………………………… 35

2ـ5  فرآیند بخش بندی بازار…………………… 39

2-7 تقسيم بندي بخش هاي بازار…………………. 57

2-7-1  بازاريابي انبوه………………………. 58

2-7-2  بازاريابي مبتني بر بخش هايي از بازار……. 58

2-7-4  بازاريابي خرد………………………… 60

2-8-1  بازاريابي يكسان………………………. 62

2-8-2  بازاريابي تفكيكي……………………… 63

2-8-3  بازاريابي متمركز……………………… 64

2-10  قواعد واصول بخش بندی…………………… 65

2-12 طبقه بندی متغیرهای بخش بندی……………… 70

2-12-1 بخش بندی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی….. 72

2-12-1-1 سن: ………………………………. 73

2-12-1-2 جنسیت :…………………………….. 74

2-12-1-3 چرخه حیات خانواده:…………………… 75

2-12-1-4) اندازه خانواده…………………….. 76

2-12-1-5 درآمد :…………………………….. 76

2-12-1-6 شغل:………………………………. 77

2-12-1-7 تحصیلات :……………………………. 78

2-12-2بخش بندی بر اساس مناطق جغرافیایی………… 78

2-12-3 بخش بندی بر اساس عوامل روانشناختی………. 79

2-12-3-1طرز تفکر ………………………………………………………………… 81

2-12-3-2 شخصیت :…………………………….. 82

2-12-3-3سبک زندگی :………………………….. 83

2-12-3-3-1 بازاریابی سبک زندگی ……………….. 84

2-12-3-4 طبقات اجتماعی ………………………. 85

2-12-4 بخش بندی بر اساس عوامل رفتاری………….. 86

2-12-4-1 موقعیت خرید ………………………………………………………… 86:

2-12-4-2 منافع مصرف کنندگان:…………………………………………. 87

2-12-4-3 وضعیت مصرف کننده……………………. :88

2-12-4-4 میزان مصرف…………………………………………………………… 89

2-12-4-5 میزان وفاداری………………………. 89

2-15 تکنیکهای تحلیلی بخش بندی………………… 95

بخش دوم: پيشينه تحقيق……………………….. 96

2-17  مباحث بخش بندي بازار بين المللي……….. 102

3-1   مقدمه……………………………….. 108

3-2  نوع تحقیق……………………………… 108

3-3  ابزار پژوهش…………………………… 109

3-3-1   تبيين پرسشنامه  ……………………. 109

3-3-3   روایی پرسشنامه……………………… 110

3-3-4  پایایی ( اعتبار ) پرسشنامه……………. 111

3-4  جامعه آماری…………………………… 112

3-5  نمونه آماری………………………….. 112

3-5-1  تعیین حجم نمونه……………………. 113

3-6   روش های آماری بخش بندي و آزمون فرضيه ها.. 114

3-7  فنون آماری بخش بندی…………………… 115

3-7-1  تحلیل عاملی……………………….. 115

3-7-2  تحلیل خوشه ای …………………….. 115

3-7-2-1  تحلیل خوشه ای K-Means……………… 117

3-7-2-2  تعداد خوشه ها………………………. 118

3-7-3  فنون تحلیل آماری آزمون فرضيه ها……….. 119

3-7-3-1  تحلیل واریانس یکطرفه………………… 119

3-7-3-2  آزمون استقلال کای- مربع……………. 120

3-7-3-3  آزمون کروسکال- والیس………………… 120

فصل چهارم: تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه ها

4-1  مقدمه………………………………… 122

4-2  توصيف و تحليل داده هاي جمعيت شناختي……… 123

4-2-1  جنسيت………………………………. 123

-2-2  وضعيت تاهل…………………………… 123

4-2-3  شغل………………………………… 123

4-2-4  تحصيلات……………………………… 124

4-2-5   سن………………………………… 124

4-2-6  تعداد اعضاي خانواده………………….. 125

4-2-7  درآمد………………………………. 125

4-3  تحليل داده هاي مدل تحقيق……………….. 127

4-5  آزمون فرضيه ها………………………… 132

4-5-1  آزمون فرضيه فرعي اول…………………. 132

4-5-2  آزمون فرضيه فرعي دوم…………………. 133

4-5-3  آزمون فرضيه فرعي سوم…………………. 134

4-5-4  آزمون فرضيه فرعي چهارم……………….. 136

4-5-5  آزمون فرضيه فرعي پنجم………………… 137

4-5-6  آزمون فرضيه فرعي ششم…………………. 138

4-5-7  آزمون فرضيه فرعي هفتم………………… 139

فصل پنجم: تحليل يافته ها: نتيجه‌گيري‌وپيشنهادها

5-1  مقدمه………………………………… 143

5-2  تحليل يافته ها………………………… 143

5-2-1   نتايج تحليل عاملي…………………… 143

5-2-2  نتايج بخش بندي………………………. 144

5-2-3  نتايج حاصل از فرضيات…………………. 146

5-2-4  اولويت بندي منافع مورد نظر مصرف كنندگان در خريد خودرو با استفاده از آزمون فريدمن…………………….. 149

5-3  نتيجه گيري……………………………. 150

5-3-1  توصيف و تحليل داده هاي جمعيت شناختي……. 150

5-3-2  توصيف و تحليل متغيرهاي مدل منافع پژوهي خريد 151

5-4  محدوديت هاي پژوهش……………………… 153

5-5  پيشنهادها…………………………….. 154

5-5-1  پيشنهاد هايی بر اساس یافته های تحقیق…… 154

5-5-2  پيشنهادهایی برای تحقیقات آتی………….. 155

منابع…………………………………….. 157

ضمائم ……………………………………. 167

 

جدول 2-4  معيارهاي بخش بندي اثربخش …………… 68

جدول2-8  اهداف بخش بندی ومبناهای متناسب باآنها…. 93

جدول 4-3  توزيع جنسيت و تحصيلات………………. 124

جدول 4-4  توزيع جنسيت و سن………………….. 125

جدول 4-5  توزيع تحصيلات و درآمد………………. 126

جدول 4-6  توزيع شغل و درآمد…………………. 126

جدول 4-7  آزمون بارتلت و KMO……………….. 127

جدول 4-8   نتايج تحليل عاملي………………… 128

جدول 4-9  نتايج تحليل خوشه اي……………….. 132

جدول 4-10   تحليل واريانس يكطرفه فرضيه سن…….. 135

جدول 4-11  تحليل واريانس يكطرفه فرضيه ميزان وفاداري 140

جدول 5-1   عامل هاي استخراج شده……………… 144

جدول 5-2  نتايج تحليل خوشه اي……………….. 144

جدول 5-3  بخش هاي استخراج شده……………….. 145

جدول 5-3  اولويت بندي منافع مورد نظر مصرف كنندگان 150

شكل 2-2  مزاياي بخش بندي بازار……………. 39

شكل 2-3  مدل STP………………………… 39

شکل 2ـ4  مثال ساده ای از نقشه بازار برای شرکت فرضی الف   41

شکل 2ـ5  ماتریس چهارخانه ای   ……………. 48

شكل 2-6  فرآيند بخش بندي بازار …………… 55

شكل 2-7  فرآيندي ديگر براي بخش بندي بازار….. 56

شكل 2-11 مباحث بخش بندي بازار بين المللي…… 103

 

 

 

 

چكيده

در پاسخ به تغییرات محیط رقابتی شرکت ها شعار خدمات متمایز و بخش بندی بازار را در پیش گرفته اند تا بتوانند نیازهای تک تک مشتریان را در بازار هدف ارضا کنند. در سال های اخیر رویکرد بازاریابی ارتباطی یا بازاریابی تک به تک از اساسی ترین رویکردهایی است که توسط شرکت ها استفاده می شود. این رویکرد که سطح نهایی بخش بندی است در پی ارضای نیازهای تک تک مشتریان در بازار هدف می باشد. يكي دیگر از رويكرد هايي كه امروزه براي بخش بندي بازار مورد استفاده قرار مي گيرد رويكرد “منافع پژوهي خريد” است .منافع پژوهي به انواع مزيت هايي اطلاق مي شود كه مصرف كنندگان در محصولات جستجو مي كنند..بنابراین، در این تحقیق بازار خودرو بر اساس منافع مورد نظر مصرف کنندگان شهر شیراز بخش بندی مي شود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مصرف کنندگان تندر 90 در شهر شيراز تشکیل داده و نمونه مشتمل بر 250 نفر از مصرف کنندگان تندر 90 در مناطق پنجگانه(شمال- جنوب- مركز- شرق- غرب) شهر شیراز است.ابزار پژوهش، پرسشنامه با مقیاس پنج درجه ای لیکرت است.مدل تحقيق با 27 متغير مورد ارزيابي قرار گرفت. تحلیل داده هاي تحقيق در سه مرحله است. در مرحله اول با استفاده از تحلیل عاملی تعداد متغیرها به پنج متغیر کاهش یافت سپس پنج متغیر استخراج شده به عنوان متغیر ورودی الگوریتم تحلیل خوشه ای K-Means در نظر گرفته شده ،بعد از اجرای تحلیل خوشه ای، بازار با توجه به منافع مورد نظر مصرف کنندگان به چهار بخش تقسیم شد.بعد از شناسایی بخش ها به آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج آزمون های آماری نشانگر وجود رابطه معنی داری بین عوامل ” وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، درآمد، وفاداری ” با منافع مورد نظر مصرف کنندگان خودرو است که در قالب بخش های بازار ارائه شده است. در این تحقیق فرضیه های تاثیر جنسیت مصرف کنندگان و سن در انتخاب و خرید خودرو تایید نشد.

 

 

 

فصل اول:

 

 

 


مقدمه

يكي از اصول مسلم حاكم بر بازار رقابتي كنوني مشتري مداري و اعتقاد به اصول مشتري محوري مي باشد. در واقع عصر امروز را عصر “توليد هدفمند” نام نهاده اند. بنابراين امروزه شركت ها از شيوه بازاريابي انبوه دست برداشته و به بازاريابي مبتني بر هدف روي آورده اند. در اين روش كل بازار را به بخش هاي مختلفي تقسيم مي نمايند و بهترين و مناسب ترين بخش ها را بر مي گزينند و براي ارائه خدماتي سودآور، بهتر از رقباي خود، استراتژي هاي سازماني را تدوين و طرح ريزي مي نمايند.

از آنجا كه براي بخش بندي بازار مبناي ثابتي وجود ندارد، تا شركت ها بر اساس آن بازارهايشان را بخش بندي نمايند، براي بخش بندي بازار روي متغيرهاي زيادي كار شده است، به طوري كه اين متغيرها به تنهايي و يا به صورت جمعي ساختار بازار را نشان مي دهند.

با توجه به اینکه امروزه در بازار عرضه محصولات از تقاضای آن زیادتر شده است و شرکت های مختلف انواع گوناگونی از محصولات با ویژگی های مختلف را به بازار عرضه می کنند و از طرف دیگر مصرف کنندگان تنها محصولی را می خرند که نیازها و خواسته های آنها را بهتر برآورده کند. یکی از ابزارهای قوی برای شناسایی دقیق نیازهای مشتریان و ارضای این نیازها بخش بندی بازار می باشد. در بخش بندی بازار نیازهای مشتریان شناسایی و افرادی که دارای نیازهای مشترکی هستند در یک گروه قرار می گیرند. بازار از خریداران تشکیل می شود و خریداران تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. این امکان وجود دارد که خریداران از نظر خواسته، قدرت خرید، محل جغرافیایی، نوع نگرش و شیوه خرید با یکدیگر متفاوت باشند بنابراین سازمان هایی که در بازارهای مصرفی یا تجاری محصولات یا خدماتی را عرضه می نمایند نمی توانند نظر همه خریداران را با یک محصول و یک شیوه بازاریابی به طرف خود جلب نمایند. خریداران دارای نیازهای متفاوت بوده و به هنگام خرید از روش های مختلف استفاده می نمایند. بنابراین امروزه شرکت ها از شیوه بازاریابی انبوه دست برداشته و به بازاریابی مبتنی بر هدف روی آورده اند. این نوع بازاریابی به شرکت ها کمک می کند تا از فرصت های بازاریابی خود بهتر استفاده نمایند. لازمه بازاریابی مبتنی بر هدف بخش بندی بازار می باشد. بخش بندی بازار که به معنی تفکیک بازار بر اساس گروه های مصرف کننده است شامل گروهی از افراد می شود که ضمن دارا بودن یک یا چند ویژگی مشترک دارای نیازها یا واکنش های مشابه نسبت به کالاها و برنامه های بازاریابی شرکت هستند. و از دو بعد برای شرکت ها مفید است اول اینکه موجب می شود تا شرکت با توجه به توانایی هایش مشتریان را انتخاب کند تا نسبت به رقبا بهتر بتواند نیازهایشان را برآورده نماید. دوم اینکه موجب می شود فعالیت های بازاریابی شرکت در یک بخش متمرکز شده و به بخش هایی سوق داده شود که کارایی بیشتری داشته و با تناسب بیشتر با این بخش ها فعالیت های بازاریابی را طراحی نماید.

حال، با توجه به رقابتی بودن بازار خودرو در این تحقیق سعي بر اين است كه با توجه به مدل منافع پژوهی خريد به بخش بندی بازار تندر 90 پرداخته شود. برای نیل به این هدف 20 مزیت را که به نظر می رسد در خرید خودرو برای مصرف کنندگان دارای اهمیت باشد شناسایی شد. و بر اساس این مزیت ها افراد با نیازهای مشابه را در یک گروه قرار مي گيرند. براي بخش بندي بازار مدل هاي مختلفي وجود دارد. در شكل 1-1 مدل هاي سه گانه بخش بندي بازار نشان داده شده است. كه عبارتند از:1) بخش بندي بر اساس ويژگي هاي فردي  2) بخش بندي بر اساس مزايا   3) بخش بندي بر اساس عوامل رفتاري

متغيرهاي اين مدل هاي سه گانه در اين تحقيق به طور كامل تشريح شده است. در مدل بخش بندي بر اساس ويژگي هاي فردي متغيرهاي معروف عبارتند از: 1) جمعيت شناختي 2) جغرافيايي

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 76
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 7
 • بازدید امروز : 36
 • باردید دیروز : 10
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 73
 • بازدید ماه : 148
 • بازدید سال : 148
 • بازدید کلی : 1,670